༄། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་པ་དང་སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཟུང་གི་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རོལ་གར་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའམ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཉེ་བར་བཀོད་པ་བཅས་དེ་ལྟར་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ལེགས་པར་བཀོད་པའོ།།

Taksham Tulku Tenzin Gyurme Thinley Dorjee reads the first thirteen chapters of the Treasury of Precious Qualities.